Polityka prywatności portalu ZAMOW.TO

Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o „Portalu Internetowym”, „Kliencie”, „Umowie sprzedaży”, „Koncie” i „Newsletterze”, należy rozumieć te terminy zgodnie z definicjami zawartymi w pkt I Regulaminu portalu internetowego ZAMOW.TO. 

Funkcjonowanie Portalu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych Klienta:

do założenia i funkcjonowania Konta: imię i nazwisko, adres e-mail Klienta;

do zawarcia Umowy sprzedaży: imię i nazwisko Klienta (jeżeli Klient jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP Klienta (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) oraz numer telefonu.

do otrzymywania Newslettera: imię i adres e-mail Klienta, numer telefonu Klienta. 

Wskazane wyżej dane Klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).

Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

Administratorem Danych Osobowych jest TUWI.PL sp. z o.o. z siedzibą w Lutoryż 111, 36-040 Boguchwała, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS 0000644789, NIP 5170377723, REGON 365746290 (zwana dalej „Administratorem”).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych, którym jest Krzysztof Żydzik, dostępny pod adresem: Lutoryż 111, 36-040 Boguchwała, oraz adresem e-mail: iod@zamow.to.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dane Osobowe są przetwarzane w celach założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi, w tym do wykonywania przez Administratora wszystkich praw i obowiązków związanych z realizacją ww. celów.

Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy Administratora i współpracownicy Administratora współpracujący z Administratorem w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym w szczególności:

Google Inc., spółką w Delaware – w razie wyrażenia przez Klienta za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google zgody na przesłanie ankiety, mająca dostęp do adresu e-mail i numeru zamówienia Klienta w celu wygenerowania  i przesłania Klientowi ankiety, w której Klient może wyrazić opinię o Portalu i zrealizowanym zamówieniu. Zgoda wyrażona za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google jest zarejestrowana wyłącznie w bazach Google i nie jest w żadnej sposób dostępna administratorowi lub przechowywana przez administratora .

Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie. 

Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator zwraca jednak uwagę, że Google w ramach programu Opinii Konsumenckich zastrzega sobie możliwość przekazania danych do państwa trzeciego. Google zastrzega, że w takim przypadku dane są zabezpieczone prawnie odpowiednimi klauzulami ochrony danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Dane Osobowe są przechowywane przez okres realizacji ww. celów przetwarzania, a następnie do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z realizacją ww. celów przetwarzania, w szczególności roszczeń z tytułu zawartych Umów sprzedaży.

Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, a w przypadkach określonych prawem także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do przenoszenia danych.

Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail kontakt@zamow.to

Klient ma prawo do wniesienia skargi do określonego prawem organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. 

Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Danych Osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony Danych Osobowych należy Certyfikat SSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy komputerem Klienta a stroną ZAMOW.TO jest szyfrowana.

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, za wyjątkiem remarketingu, który polega na tworzeniu grup odbiorców na bazie analizy zachowań użytkowników w Portalu Internetowym i wyświetlaniu na tej podstawie dopasowanych reklam w serwisach zewnętrznych, wyświetlania w Portalu Internetowym i w korespondencji mailowej/SMS personalizowanych rekomendacji w oparciu o aktywność użytkownika w serwisie (w szczególności: produktów, treści, komunikatów oraz innych elementów portalu internetowego). 

System informatyczny, z którego korzysta Portal Internetowy, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się ze stroną ZAMOW.TO. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę ZAMOW.TO i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony ZAMOW.TO w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Strona ZAMOW.TO wykorzystuje technologię cookies: 

Do zapamiętania id sesji, zalogowania i obsługi koszyka. 

W celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z portalu internetowego. Wykorzystywane do tego celu narzędzia analityczne gromadzą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystają z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W ramach usługi Google Adwords/Facebook Ads i funkcji remarketingu opartej o technologię cookies. Gromadzone są dane w celu tworzenia grup odbiorców, którym na podstawie aktywności użytkownika na stronie, w sieci wyszukiwania oraz sieci reklamowej Google, na Facebooku, Instagramie, Messengerze, aplikacji WhatsApp oraz sieci reklamowej Facebook mogą być wyświetlane spersonalizowane reklamy remarketingowe. Google/ Facebook może przekazywać informację gromadzone w ramach cookies osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google/ Facebook.

Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony ZAMOW.TO.  

Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony ZAMOW.TO chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ponadto w przypadku pliku cookie odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam remarketingowych Klient w każdej chwili może zrezygnować z niego na stronie www.google.pl/settings/ads/ lub www.facebook.com/ads/preferences/.